top of page

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY

I. Základní ustanovení

 

 1. Tělocvična a přilehlá prostranství jsou majetkem TJ Sokol Babice nad Svitavou (dále jen TJ).

 2. Provozní řád stanovuje pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a pořádku v celém areálu a je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele.

 

II. Provozní doba
 

 1. Provozní doba je stanovena rozpisem uživatelů tělocvičny, který je vyvěšen na nástěnce (dále jen Rozpis).  

 

III. Oprávnění ke vstupu a užívání tělocvičny mají:

 

 1. Zaměstnanci a funkcionáři TJ. 

 2. Smluvní uživatelé v doprovodu oprávněné osoby uvedené v Rozpisu (dále jen Oprávněná osoba).

 3. Klíč od tělocvičny si Oprávněná osoba vyzvedne v restauraci Sokolovna (pokud není dohodnuto jinak).

 4. Žáci ZŠ a cvičenci do 18 let mají vstup povolen pouze v doprovodu učitele, trenéra nebo zletilé oprávněné osoby.

 5. Diváci mají přístup pouze do hlediště v 1. patře, a to po odložení venkovní obuvi na vymezené místo .

 6. Vstup do objektu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu. 

     

IV. Povinnosti uživatelů a návštěvníků 

 

 1. Seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej. 

 2. Při vstupu do budovy tělocvičny odložit venkovní obuv do poličky na vymezeném místě a dále pokračovat pouze po přezutí.

 3. Používat pouze schválený typ sportovní obuvi pro sálové sporty, které nezanechávají stopy na palubovce.

 4. Uhradit stanovený poplatek za užívání tělocvičny. 

 5. Jakékoliv poškození nářadí, náčiní nebo dalšího zařízení tělocvičny ohlásit starostovi nebo jednateli TJ. V případě úmyslného zavinění je uživatel povinen uvést poškozené zařízení na vlastní náklady do původního stavu. 

 6. Udržovat pořádek a čistotu a dbát pokynů správce tělocvičny a členů výboru TJ. 

 7. Dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany a hygienická pravidla. V případě úrazu během cvičení jej Oprávněná osoba zapíše do Zdravotnického deníku včetně případného použití vybavení lékárničky.

 8. Vrátit zapůjčené sportovní nářadí na vyhrazené místo v nářaďovně a uvést zařízení do původního stavu (branky, žíněnky, síť apod.)

 9. Po skončení cvičení je Oprávněná osoba povinna uzavřít okna, vypnout světla, zavřít dveře do tělocvičny i do šatny,  uzamknout hlavní vchod, vrátit klíč od tělocvičny obsluze restaurace (pokud se s následujícími uživateli nedohodne jinak), uhradit stanovený poplatek za užívání tělocvičny u obsluhy restaurace a provést o tom zápis do výběrčího sešitu umístěného tamtéž.

     

V. Uživatelům a návštěvníkům je zakázáno:

 

 1. Zdržovat se bezdůvodně v prostorách tělocvičny, vodit do objektu psy a jiná zvířata. 

 2. Konzumovat jídlo v "čisté zóně" - pít možno pouze nealko v plastových obalech (konzumace jídla je povolena v šatně a v hledišti). 

 3. Kouřit a požívat alkoholické nápoje ve všech prostorách včetně venkovních.

 4. Manipulovat s elektrickým zařízením. 

 

VI. Odpovědnost

 

 1. Pobyt, relaxační a sportovní aktivity v tělocvičně provozují uživatelé na vlastní nebezpečí.

 2. Provozovatel neodpovídá za zdravotní stav návštěvníků sportovišť ani za následky změn zdravotního stavu v návaznosti na aktivity zde provozované.

 3. Provozovatel neručí za ztráty věcí během cvičení.

bottom of page